Stöd och stimulans

Alla elever har rätt att utvecklas utifrån sin kunskapsnivå och undervisningen anpassas med hänsyn till elevernas förutsättningar och behov. Genom att använda olika arbetssätt, metoder och lärmiljöer ökar våra möjligheter att fånga elevernas intresse och motivation.

Vi arbetar med olika kartläggningar och uppföljningsverktyg för att tidigt upptäcka barn i behov av stöd och för att kunna sätta in rätt åtgärder. Stöd och stimulans kan till exempel bestå av olika tekniska hjälpmedel, anpassade läromedel eller utökade övningstillfällen. Stöd och stimulans ska även ges till elever som behöver extra utmaningar i sitt lärande.    

Skolans elever har en individuell utvecklingsplan som beskriver näraliggande mål för eleven och vilka insatser som planeras för att målen ska nås. På skolans finns ett antal speciallärare som är knutna till arbetslagen. De kompletterar och stödjer lärare och elever i frågor som rör undervisning och undervisningsmiljö.

På Hammarlundens skola F-6 finns ett elevhälsoteam som består av rektor, specialpedagog, kurator, skolsköterska och skolpsykolog. Elevhälsan har till uppgift att arbeta både främjande, förebyggande och åtgärdande. Det innebär att elevhälsans personal utifrån sina olika kompetenser tillsammans med skolans övriga personal ska arbeta för att elevens skolsituation som helhet blir trygg och utvecklande.

Sidan uppdaterad: 2020-09-29 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar