Likabehandling

Värdegrundsarbetet är viktigt och vårt motto är att alla ska känna trygghet, trivsel, lust och glädje i alla våra verksamheter. Vi strävar efter att alla elever är allas elever. Respekten för varandra och skolans värdegrund kommuniceras genom skolans regler, mål, likabehandlingsplanen och i det dagliga arbetet. Reglerna har tagits fram av elever och lärare. Elevrådet beslutar om ”veckans mål” som gäller för alla på skolan.

På skolan finns en Likabehandlingsgrupp som består av fyra lärare. De träffas varje vecka och deras arbete grundar sig på forskning och beprövad erfarenhet. Elever, föräldrar, lärare och rektor kan anmäla ärenden till dem. Eleverna har möjlighet att anmäla ärenden genom att lägga en lapp i Likabehandlingsgruppens brevlåda eller kontakta dem direkt.

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling som vi har skrivit utifrån Skolverkets Allmänna råd och Diskrimineringsombudsmannens mall. Planen revideras varje år utifrån våra uppföljningar och ny plan skrivs. Elevrådet är delaktiga i arbetet med att alla ska känna sig trygga. Varje år fotograferar de platser på skolgården eller inomhus (i skolan, i idrottshallarna) där det finns risk att någon kan utsättas för kränkningar eller fara illa.

Varje termin svarar eleverna på en enkät, ”Hur mår du?”, för att kartlägga elevernas trivsel och för att vi ska få en bild av om mobbning och kränkningar förekommer. Svaren ligger till grund för vilka åtgärder vi ska vidta. I skolan och i fritidshemmet arbetar vi med olika värdegrundsövningar med eleverna. 

För att alla ska lära känna varandra och känna sig trygga ordnar vi Tillsammansdagar. Eleverna i åk 6 planerar och leder olika aktiviteter för övriga elever som är uppdelade i åldersblandade grupper och dessa grupper leds av eleverna i åk 5. Vi har även andra aktiviteter i olika gruppkonstellationer för att eleverna ska lära känna varandra bättre.

Sidan uppdaterad: 2020-05-05