Likabehandling

Alla elever ska känna att de trivs och känner sig trygga på skolan och på fritidshemmet. Ingen ska bli diskriminerad på grund av exempelvis ålder, kön, religiös eller kulturell bakgrund. För att uppnå det, finns en ”Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling”. Den följs upp och revideras årligen. Planen beskriver och är ett stöd för hur vi arbetar med olika förebyggande och främjande insatser i skolmiljön.

Ett regelbundet värdegrundsarbete sker på skolan. Det arbetet är bland annat kopplat till acceptans och förståelse för olikheter samt, förhållningssätt, och konflikthantering. 

I de fall där elev upplever sig utsatt eller kränkt utreder ansvarig personal situationen och vidtar de åtgärder som anses nödvändiga för en förändring. Skolans miljöer kartläggs årligen bland annat med hjälp av enkäter och klassråd/elevråd.

På skolan finns ett Trygghetsteam som fungerar som ett stöd för elever och pedagoger i skolans likabehandlingsarbete. Lärare, elever och elevhälsoteam kan vid behov kontakta gruppen för olika insatser.

Sidan uppdaterad: 2023-09-06