Likabehandling

Alla elever ska känna att de trivs och känner sig trygga på skolan och på fritidshemmet. Ingen ska bli diskriminerad på grund av exempelvis ålder, kön, religiös eller kulturell bakgrund. För att uppnå det, finns en ”Plan mot diskriminering och annan kränkande behandling”. Den följs upp och revideras årligen. Planen beskriver och är ett stöd för hur vi arbetar med olika förebyggande och främjande insatser i skolmiljön.

Ett regelbundet värdegrundsarbete sker i alla grupper på skolan. Det arbetet är bland annat kopplat till kamratskap, förhållningssätt, regler och konsekvenser, att hantera olika känslor, konflikthantering. Yngre elever får faddrar när de börjar på skolan, för en ökad trygghet.

I de fall där elev upplever sig utsatt eller kränkt utreder ansvarig personal situationen och vidtar de åtgärder som anses nödvändiga för en förändring. Skolans miljöer kartläggs årligen bland annat med hjälp av enkäter, intervjuer, observationer, elevsamtal, klassråd/elevråd.

På skolan finns ett Trygghetsteam som fungerar som ett stöd för lärare och pedagoger i skolans likabehandlingsarbete. Lärare, elever och elevhälsoteam kan vid behov kontakta gruppen för olika insatser.

Likabehandlingsplan Hammarlunden F-6.pdf

Sidan uppdaterad: 2020-05-05