Detaljplan för Östra Jonsbol

Öster om Lövnäsleden på Jonsbol planeras det för ett nytt utvecklingsområde med blandad bebyggelse som villor, par-radhus, flerbostadshus och hyresrätter samt lokaler och kontor för kommunala verksamheter. En ny cirkulationsplats och en större Hammarrondell är inkluderat i arbetet samt nya gång- och cykelvägar. Detaljplanen förväntas ställas ut på samråd under vintern 2024.

Kartbild med markerat blått område.
Foto: Detaljplanen omfattar området Östra Jonsbol, som är markerat med blått på kartan.

Ett nytt område växer fram

Detaljplanen för Östra Jonsbol ingår som ett utvecklingsområde i kommunens gällande översiktsplan.

Den norra delen av planområdet är privatägd och där planeras det för den större utvecklingen av villor, flerbostadshus och par- och radhus. 

I mitten av området äger kommunen mark där det planeras för lokaler och kontor för kommunalverksamhet samt en förskola. Kommunen kommer även släppa några större tomter till den kommunala tomtkön. Här är ambitionen även att bibehålla mycket av de naturvärden som finns i området med en större grön korridor genom området. Även utfarten Lidbacks väg kommer att stängas för biltrafik men en säker överfart över Lövnäsleden för cykel och gående kommer att anläggas. 

Den södra delen är delvis privatägd och där finns det befintliga friliggande hus. Där planeras det även för några villor med mindre tomter.

Trafiksituationen inom planområdet

Inom planområdet planeras det för en ny cirkulationsplats längs Lövnäsleden. Det blir en väg som leder in till det nya området och som kommer att underlätta för busstrafiken mellan Lövnäs och Jonsbols bytespunkt. Cirkulationsplatsen ”Hammarrondellen” planeras att göras större samt få med ett femte ben som leder in till planområdet och som ansluter till den nya cirkulationsplatsen i den norra delen. 

Detaljplanen kommer även möjliggöra för en ny gång- och cykelväg på östra sidan av Lövnäsleden som knyter an till handelsområdet i norr och Hammar i söder.

Status

Detaljplanen finns utställd för samråd 2024-03-25 - 2024-05-31.
Ett samrådsmöte kommer att hållas i Sessionssalen (kommunhuset), 15 april, kl. 17- 19. 

Här kan du läsa mer om det pågående planarbetet

Pågående planarbeten - Detaljplan Östra Jonsbol

Har du ytterligare frågor?

Kontakta Sandra Bood, planarkitekt 
Tel: 054-51 54 28
Mejl: sandra.bood@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2024-03-26