Detaljplan för Hägensberg

Inom området Hägensberg planeras det för nya friliggande enbostadshus, en ny cirkulationsplats och nya gång- och cykelvägar. Bärstads förskola kommer att angöras via den nya cirkulationsplatsen. Detaljplanen förväntas ställas ut på samråd i november/december.

Foto: Innanför den streckade blå linjen är det ungefärliga planområdet Hägensberg. Lövnäsleden passerar genom områdets överkant.

Ett nytt bostadsområde växer fram

På området Hägensberg planeras det för omkring 32 nya friliggande enbostadshus. Hammarö kommun äger en del av marken och därmed kommer några tomter att släppas till den kommunala tomtkön. 

Planområdet kommer att angöras via en ny cirkulationsplats på Lövnäsleden. Den befintliga in- och utfarten till Bärstads förskola kommer att stängas för att möjliggöra en ny säkrare anslutning via cirkulationsplatsen. På sikt är planen också att nya Tynäsvägen ska anslutas via cirkulationsplatsen.

För planområdet är målet att bevara så mycket skog och grönområden som möjligt. För att behålla den lantliga karaktären i området planeras det för ett slingrande vägnät samt att tomtstorlekarna kommer att vara större.

Inom planområdet planeras det för två nya gång- och cykelvägar, en gång- och cykelväg som planeras fortsätta ut mot Rud i västöstlig riktning. Samt en gång- och cykelväg som planeras kunna anslutas söderut mot Kilenegården i nordsydlig riktning.

Ett samråd om detaljplanen beräknas ske under november/december 2023.

Här kan du läsa mer om pågående planarbeten 

Pågående planarbeten - Detaljplan Hägensberg

Har du ytterligare frågor?

Kontakta Hanna Pjevic, planarkitekt .
Tel: 054-51 54 57
Mejl: hanna.pjevic@hammaro.se

Sidan uppdaterad: 2023-10-05