Budget

Budgeten är en plan över hur mycket pengar kommunen kommer att få in under året och vad pengarna ska användas till.

Budgeten är ett av kommunens viktigaste styrinstrument. I budgeten fastställs kommunens mål och riktlinjer för verksamheten. Genom budgeten fördelas också resurserna till de olika verksamheterna.

Det är kommunfullmäktige som bestämmer den ekonomiska ramen och vilka åtaganden varje nämnd ska ha. Kommunfullmäktige tar beslut om budgeten i juni månad.

Tabell enligt årsredovisning 2019.

Budgetprocess 2021

Hammarö kommun tar varje år fram en tidplanering för budgetprocessen. Tidplaneringen innehåller datum för budgetberedningar samt datum för när beslut om budget fattas i andra politiska instanser. Tidplaneringen innehåller även datumangivelser för framtagande och beslut gällande tertialuppföljningarna; dvs uppföljning per 30 april, delårsrapport och årsredovisning. Det finns också en checklista över de deadlines som gäller för årets budgetprocess. Tidplaneringen för budget och uppföljning gäller hela Hammarö kommunkoncern inklusive kommunala bolag.

11 januari 2021 – budgetupptakt

Förvaltningarna presenterar det arbete som gjorts med budget 2022.

1 mars 2021 (flyttat från 22 februari) – budgetberedning

Budgetberedningen lägger förslag till nya preliminära budgetramar utifrån det budgetdirektiv som arbetats fram, samt lägger förslag till kommunfullmäktiges mål för 2022.
Efter denna budgetberedning kan nämnderna starta sina vårprocesser.
OBS! Alla nämnder ska använda samma mall vid upprättande av förslag till drift- och investeringsbudget! Mallen skickas ut från kommunstyrelsens förvaltning. Deadline för nämnderna att lämna in budgetförslag 2022 till budgetberedningen är
 den 12 mars.

15 mars 2021 – kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar årsredovisning 2020 samt förslag till preliminära budgetramar och kommunfullmäktiges mål 2022.

22 mars 2021 – budgetberedning

Budgetberedningen har dialog med nämnderna om förslag till budget 2022 (nämndmål samt drift- och investeringsbudget) efter vårprocessen. Tider till respektive au och förvaltningschefer skickas ut.

19 april 2021 – budgetberedning

Budgetberedningen har dialog med nämnderna om förslag till budget 2022 (nämndmål samt drift- och investeringsbudget). Tider till respektive au och förvaltningschefer skickas ut. Nämnderna ska lämna in budgetförslagen att ha dialog kring senast 15 april.

24 maj 2021 – budgetberedning

Budgetberedningen lägger förslag till budget 2022. Nämndernas förslag lämnas in senast 21 maj. Förslagen ska därmed vara behandlade av nämnderna före 21 maj. OBS! På detta möte behandlas även uppföljning per 30 april samt helårsprognos. Se avsnitt om uppföljning.

31 maj 2021 – kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens förslag till budget 2022.

2 juni 2021 – förhandling

Förhandling av:

  • de eventuella åtgärder nämnderna presenterat i samband med budgetuppföljningen per 30 april 2021.
  • budget 2022

 

21 juni 2021 – kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige behandlar budget 2022 och uppföljning per 30 april samt helårsprognos.

2 december 2021 – budgetupptakt budget 2023

Budgetprocessen för budget 2023 inleds med en budgetupptakt. Kommunstyrelsen, samtliga nämnders arbetsutskott, förvaltningschefer och kommunledningen kallas till budgetupptakten. De förtroendevalda får en presentation från varje nämnd med faktaunderlag från verksamheterna. Budgetupptakten är en heldag.

8-9 december 2021 – den styrande politiken arbetar med budget 2023

De styrande börjar arbetet med att ta fram budget 2023 utifrån de underlag som förvaltningarna tagit fram. De styrande arbetar med preliminära ramar, investeringsbudget, förslag till skattesats samt kommunfullmäktiges mål (finansiella- och verksamhetsmål). Beslut om preliminära ramar, preliminär investeringsbudget samt mål för god ekonomisk hushållning fattas vid budgetberedning i januari 2022.

Höstprocess

Under hösten tar verksamheten fram aktiviteter kopplade till nämndens mål. Nämnderna följer själva upp och utvärderar sina mål. Höstprocessen ska präglas av hög delaktighet av medarbetarna inom de olika verksamheterna.

Uppföljning

15 februari och 13 september 2021 – uppsiktsplikt

 Till kommunstyrelsens sammanträden den 15 februari och 13 september 2021 kallas styrelseordförande och VD i de kommunala bolagen för att redovisa ekonomiskt utfall, verksamhet och måluppfyllelse.

Årsredovisning 2020

Nämndernas verksamhetsberättelser ska vara färdiga senast 29 januari 2021.
OBS! Bolagens årsredovisningar följer samma planering som nämnderna
Bolagens revisionsberättelser och granskningsrapporter ska vara inlämnade till kommunen senast 8 dagar före kommunfullmäktiges sammanträde 26 april.

8 mars 2021 – kommunstyrelsens arbetsutskott 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har dialog med nämnderna kring årsredovisningen 2020, samt fattar förslag till beslut om godkännande av årsredovisningen. Tider till respektive au och förvaltningschefer skickas ut. Nämndernas verksamhetsberättelser samt ekonomiska utfall för 2020 ska vara behandlat av nämnden senast 19 februari.

15 mars 2021 – kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen antar årsredovisning 2020 samt förslag till preliminära budgetramar och kommunfullmäktiges mål 2022.

26 april 2021 – kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige behandlar årsredovisning 2020.

Uppföljning per 30 april

Per 30 april varje år görs en uppföljning av samtliga nämnders utfall samt en helårsprognos. I de fall nämndernas prognoser visar underskott ska nämnden, till budgetberedningen, redovisa förslag till åtgärder för att nämnden ska komma till rätta med underskottet. Förslag till åtgärder ska därmed finnas tillgängliga inför budgetberedningens möte 24 maj.

4 oktober 2021 – dialog delårsrapport

Per 31 augusti varje år görs en delårsrapport där samtliga nämnders utfall och helårsprognos presenteras. Till detta ska varje nämnd även avge en verksamhetsberättelse med diverse innehåll. I samband med upprättandet av delårsrapporten ska de nämnder som vid uppföljningen per 30 april redovisade en årsprognos med underskott redovisa hur långt åtgärdsarbetet har kommit och vilka effekter det kommer att få på helårsprognosen.
Vid budgetberedningen 4 oktober presenterar varje förvaltning prognos för ekonomiskt resultat och måluppfyllelse samt det pågående utvecklingsarbetet på förvaltningarna.

Nämndernas verksamhetsberättelser ska vara färdiga senast 13 september. Berättelsen samt det ekonomiska utfallet ska vara behandlat av nämnden senast 24 september. Delårsrapporten behandlas i kommunstyrelsen 18 oktober och i kommunfullmäktige 25 oktober.

 

 

Viktiga deadlines 2021

MSP_15171305-calendar-and-stopwatch-line-icon [Konvert].png Här hittar du viktiga datum att ha extra koll på under 2021.
Läs mer
Sidan uppdaterad: 2021-05-03