De nationella miljömålen

Grunden för miljöarbetet i Sverige, och även på Hammarö är de 16 nationella miljömålen. Dessa mål syftar till att:

  • främja människors hälsa
  • värna den biologiska mångfalden och naturmiljön
  • ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena
  • bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga
  • trygga en god hushållning med naturresurserna

Miljömålen är beslutade av Sveriges riksdag och ska ha uppnåtts inom en generation, det vill säga till 2020 (2050 då det gäller klimatmålet).


De 16 nationella miljömålen är:

Begränsad klimatpåverkan

Halten av växthusgaser ska stabiliseras på en nivå där människans påverkan på klimatet inte blir farlig. Detta utan att äventyra den biologiska mångfalden, livsmedelsproduktionen eller andra mål för en hållbar utveckling.

Frisk luft

Målet syftar till att luften inom en generation ska vara så ren att människors hälsa, djur, växter och kulturvärden inte skadas.

Bara naturlig försurning

Den försurande påverkan som nedfall och markanvändningen ger ska inte överskrida vad mark och vatten tål. Det sura nedfallet ska heller inte förstöra byggnader, kulturföremål eller tekniska material.

Giftfri miljö

Miljön skall vara fri från ämnen och metaller som skapats i eller utvunnits av människan och som kan hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden.

Skyddande ozonskikt

Ozonskiktet skall utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skadlig UV-strålning.

Säker strålmiljö

Människors hälsa och den biologiska mångfalden skall skyddas mot skadliga effekter av strålning i vår omgivning.

Ingen övergödning

Halterna av gödande ämnen (främst kväve och fosfor) i mark och vatten ska inte ha någon negativ påverkan på människors hälsa, biologisk mångfald eller möjligheterna användning av mark och vatten.

Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrags naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion skall bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas.

Grundvatten av god kvalitet

Grundvattnet skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.

Hav i balans samt levande kust och skärgård

Västerhavet och Östersjön skall ha en långsiktigt hållbar produktionsförmåga och den biologiska mångfalden skall bevaras. Näringar, rekreation och annat nyttjande av hav, kust och skärgård skall bedrivas så att en hållbar utveckling främjas.

Myllrande våtmarker

Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet skall bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden.

Levande skogar

Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.

Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion skall skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Storslagen fjällmiljö

Fjällen skall ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, upplevelsevärden samt natur- och kulturvärden.

God bebyggd miljö

Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö.

Ett rikt växt och djurliv

Den biologiska mångfalden skall bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arter skall kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation och deras livsmiljöer ska värnas. Människan skall som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd ha tillgång till en natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald. 

Sidan uppdaterad: 2020-05-06