Styrdokument

På denna sida finner du Hammarö kommuns politiska styrdokument och riktlinjer. För att du ska veta lite om vad du kan finna i dokumenten är de sammanfattade i korthet.

Vision 2030

2013 antog kommunfullmäktige i Hammarö kommun en vision om hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030.
Klicka här för att läsa mer om Vision 2030. 

Strategiskt program

Ett strategiskt program som anger riktningen och vägvalen för att på sikt nå visionen har tagits fram. Ett nytt strategiskt program är antaget och gäller från och med budgetåret 2017. 
Klicka här för att läsa kommunens strategiska program (pdf).   

Översiktsplan

En översiktsplan ger vägledning och stöd i beslut om hur mark- och vattenområden på Hammarö ska användas samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.
Klicka här för att läsa mer om kommunens översiktsplan.

Huvudprinciper för styrning, upföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten

Dokumentet redovisar vilka huvudprinciper som ska tillämpas vid styrning, uppföljning, utvärdering och kontroll av den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen. Styrdokumentets syfte är att göra det möjligt för anställda, medborgare och förtroendevalda att ta del av hur verksamheten i Hammarö kommun ska skötas teoretiskt och praktiskt. 
Klicka här för att läsa mer om huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten (pdf).


Samverkansavtal

Syftet med samverkansavtalet är att medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer arbetar tillsammans. Vi stödjer en utveckling där en väl
fungerande verksamhet går hand i hand med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Klicka här för Samverkansavtalet FAS 10 (pdf)
Klicka här för sammanfattning av Samverkansavtalet FAS 10 (pdf)


Riktlinjer för medborgardialog

Syftet med medborgardialog är att kommunen ska få in synpunkter och idéer från Hammaröborna som kan implementeras i verksamheten för att på detta sätt förbättra det kommunala arbetet och öka tilliten till kommunen.  
Klicka för riktlinjer för medborgardialog (pdf).

Sidan uppdaterad: 2021-07-27