Socialnämnden 16 mars 2023

16 mars 2023

Socialnämnden fattade vid dagens sammanträde bland annat beslut om Korrigering av äldreomosrgstaxan 2023 samt Användning av prestationsersättning och statsbidrag för att främja en god vård och omsorg om äldre till digitalisering och välfärdsteknik.

Korrigering av äldreomsorgstaxan 2023
En höjning av hyresavgiften för särskilt boende behöver göras, den följer det kommunala bostadsbolagets överenskommelse med hyresgästföreningen. Höjningen sker med 4,5 % från 2023-04-01, för bostäderna med särskild service, under förutsättning att man inte nått taket för bostadstillägg.

Beslut
Socialnämnden höjer hyresavgiften med 4,5 % för bostäderna med särskild service från 2023-04-01.

Dnr: 2023/40
Handläggare; Evelina Wigstrand verksamhetschef, 054-29 21 95

Användning av prestationsersättning och statsbidrag för att främja en god vård och omsorg om äldre till digitalisering och välfärdsteknik
Socialstyrelsen beviljade Hammarö kommun 17 876 359 kr i statsbidrag för prestationer som uppnåtts under perioden 2020–2021. Under 2023 föreslås 1 mkr av dessa medel öronmärkas för utbildningsinsatser och digitaliseringsaktiviteter. Socialstyrelsen beviljade även Hammarö kommun, 5 975 471kr för att säkerställa en god vård och omsorg om äldre personer. Under 2023 föreslås 1 mkr av dessa medel öronmärkas för digitaliserings-aktiviteter och inköp av välfärdsteknik utifrån identifierade behov.

Beslut
Socialnämnden godkänner planeringen för del av prestationserättningen samt statsbidraget enligt förvaltningens förslag.

Dnr 2023/71
Handläggare: Mia Hernell Blomqvist, utvecklingsledare 054-51 54 29

Här hittar du alla handlingar från bildningsnämnden möte den 16 mars 2023

Sidan uppdaterad: 2023-03-16