Kommunstyrelsen - aktuella beslut november 2021

17 november 2021

Under kommunstyrelsens sammanträde den 15 november fattades bland annat beslut om en miljööverenskommelse mellan Länsstyrelsen och Hammarö kommun. Beslutet ska stärka kommunens miljöarbete och gälla under perioden 2022-2025. De områden som valts ut är infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon samt integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen.

Miljööverenskommelse mellan Länsstyrelsen och Hammarö kommun

Genom att teckna en miljööverenskommelse med Länsstyrelsen åtar sig Hammarö kommun att:

• Genomföra åtgärder inom utvalda åtgärdsområden.
• Följa upp åtgärdsarbetet.
• Kommunicera arbetet och resultatet internt och externt.

Här nedan kan du läsa mer om vad de olika fokusområdena innebär:

Infrastruktur för förnybara drivmedel och laddbara fordon

Vägtrafiken i Värmland står fortfarande för stora utsläpp av växthusgaser och det är fortfarande en väldigt liten del av den värmländska fordonsflottan som körs på förnybara bränslen eller el. En förutsättning för att öka andelen är att det finns en ändamålsenlig infrastruktur. Lokalt och regionalt finns det stora möjligheter att underlätta det genom en strategisk planering.

Exempel på åtgärdsförslag som kommunen kan välja att vidta:

  • Skapa efterfrågan på förnybara drivmedel genom att upphandla fordon och transporttjänster som drivs av förnybara drivmedel och el.
  • Etablera laddstationer vid boendeparkering för flerbostadshus.
  • Placera laddare till kommunens egna fordon på platser där även allmänheten kan utnyttja dem under kvällar och helger.

Integrering av grönska och ekosystemtjänster i samhällsplaneringen

Växter och djur behöver tillräcklig yta och kvalitet i miljön för att må bra. De behöver också möjlighet till spridning i landskapet, vilket är avgörande för att den biologiska mångfalden ska bevaras.

Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och djur. Områdena behöver inte ligga precis bredvid varandra i naturen. Det viktiga är att olika arter ska kunna förflytta sig mellan områdena. Avståndet mellan områdena kan vara olika långt beroende på om arten till exempel kan flyga eller inte.

Tillgång till natur- och grönområden i närheten av bostaden är viktigt för människors fysiska och psykiska hälsa, rekreation och friluftsliv. En god miljö främjar människors hälsa och sociala umgänge.

Exempel på åtgärdsförslag som kommunen kan välja att vidta:

  • Ta fram/revidera grönstrukturplan utifrån grön infrastruktur och ekosystemtjänster.
  • Tillgängliggör områden som har rekreativa eller pedagogiska värden. Kan t.ex. göras genom att anlägga stigar och bryggor som gör att man kan komma nära dammar och vattendrag, anlägga utegym, sätta upp infoskyltar m.m.
  • Planera så att vägkanter kan fungera som spridningskorridorer för inhemska arter.
  • Anpassa kommunens skötselplaner för grönytor för att få en ökad biologisk mångfald, t.ex. genom att ersätta gräsmattor med ängskaraktär där det gör mest nytta eller lämna döda och döende träd i parker och andra grönområden.

Beslut

Kommunstyrelsen beslutar att teckna miljööverenskommelse med Länsstyrelsen för perioden 2022-2025.

Dnr 2021/252

Ansvarig handläggare: Kommundirektör Caroline Depui

Här finns alla handligar från sammanträdet, protokollet med besluten publiceras när det är justerat, cirka en vecka efter sammanträdet.

 

 

Sidan uppdaterad: 2021-11-17