Kommunstyrelsen 18 mars

20 mars 2024

På måndagens kommunstyrelsesammanträde beslutade kommunstyrelsen bland annat om ett yttrande gällande Karlstads kommuns översiktsplan 2050 som är utställd för granskning. Synpunkter som kommunstyrelsen valde att lyfta handlar främst om vikten av samarbete gällande vägar, trafik och transporter. Hammarö kommun är med sitt läge beroende av väl genomtänkta kommunikationsstråk som främjar långsiktigt hållbara och tillgängliga person- och godstransporter.

Undersökning av förekomst av fladdermöss

Kommunstyrelsen tog även beslut om att en fladdermusinventering ska göras för att undersöka eventuell förekomst av fladdermöss i de gamla hönshusbyggnaderna på Hammarsudde. Det är inför beslut om eventuell rivning av hönshusen som kommunen har uppmärksammats på att det kan finnas fladdermöss i området och att byggnaderna kan utgöra boplats för fladdermössen. 

Fladdermöss är skyddade enligt Artskyddsförordning (2007:845) och det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden och/eller viloplatser.

Vill du ta del av kommunstyrelsens handlingar finns de på hemsidan, även protokollet läggs ut så snart det är justerat. Handlingar och protokoll

Sidan uppdaterad: 2024-03-20