Bildningsnämnden 19 september

19 september 2023

Under dagens sammanträde beslutade bildningsnämnden bland annat om Delårsrapport 2023 samt Huvudmannarapport del 1 läsåret 2022/2023.

Delårsrapport 2023
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse för delårsbokslut 2023 redovisar nämndens mål, en analys över hur nämnden har bidragit till att uppnå de övergripande målen, viktigare händelser samt ekonomi. 

Beslut
Bildningsnämnden godkänner delårsrapporten för 2023.

Huvudmannarapport del 1 läsåret 2022/2023
Varje huvudman ska systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Kvalitetsarbetet ska även på enhetsnivå kontinuerligt planeras, följas upp och utveckla utbildningen. På enhetsnivån ska kvalitetsarbetet genomföras under medverkan av lärare, förskollärare, övrig personal, barn och elever samt deras vårdnadshavare. Dessa grupper ska ges möjlighet att delta i arbetet.

Huvudmannarapport del 1, ger en övergripande bild över förvaltningens systematiska kvalitetsarbete där huvudmannens ansvar för utbildningen följs upp. Rapporten baseras bland annat på rektorernas enhetsanalyser, utvärderingar, kartläggningar i relation till nationella trender och aktuella publikationer.

Rapporten tar upp förra läsårets slutsatser och de processer verksamheterna arbetat med under det föregående läsåret samt den generella skolutvecklingen som sker inom förvaltningen. Rapporten avslutas med nya identifierade slutsatser som framträder utifrån kvalitetsarbetet.

Beslut
Bildningsnämnden godkänner rapporten

Här kan du läsa samtliga handlingar och protokoll från dagens bildningsnämnd.

Sidan uppdaterad: 2023-09-20