Bildningsnämnden 14 mars 2023

15 mars 2023

Bildningsnämnden fattade vid tisdagens sammanträde bland annat beslut om Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse 2022.

Patient- och kvalitetssäkerhetsberättelse 2022 Dnr 2023/52
Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) ställer krav på vårdgivaren att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete för att minimera och förebygga vårdskador inom verksamheten.
Elevhälsans medicinska insatser (EMI) skall främst vara hälsofrämjande och förebyggande. Målet är att bidra till att främja elevers lärande, utveckling och hälsa. Kraven på den Medicinska elevhälsan är att verksamheten håller god kvalitet i enlighet med gällande lagstiftning. Detta kräver insatser i en rad skilda områden vilket denna rapport avser att beskriva.
Under läsåret 2021/22 har 1044 (964) hälsobesök och 944 (897) vaccinationer genomförts. Antalet journalförda kontakter var under läsåret 7703 (7258) kontakter, siffrorna i parentes visar resultat för läsåret 20/21.

Beslut
Bildningsnämnden godkänner rapporten.

Handläggare:
Ulrika Linder verksamhetschef elevhälsan
054-51 51 38

Här hittar du alla handlingar från bildningsnämnden möte den 14 mars 2023

Sidan uppdaterad: 2023-03-15