Hantering av personuppgifter

När du skickar en fråga, synpunkt eller en felanmälan via det här formuläret registreras den som en inkommen handling.

De personuppgifter som du lämnar i formuläret behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi behöver spara och behandla dessa uppgifter för att kunna administrera din fråga, synpunkt eller felanmälan. Uppgifterna kommer att sparas och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandlingen är myndighetsutövning och uppgift av allmänt intresse. Beroende på vad frågan gäller kan vi komma att dela lämnade personuppgifter med något av våra personuppgiftsbiträden eller med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Utgångspunkten är att vi inte överför dina personuppgifter till ett land utanför EU, om det ändå skulle behövas så informerar vi dig.

Vem som är personuppgiftsansvarig för behandlingen beror på vilket område din fråga, synpunkt eller felanmälan berör. Hör av dig till kontakcenter på 054-51 50 00 om du vill veta vem som är personuppgiftsansvarig för just ditt ärende och om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du når vårt dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@hammaro.se. Eller via kontaktcenter på 054-51 50 00.