Avfall och återvinning

När du lämnar dina sopor på rätt ställe gör du en insats för vår miljö. Det hindrar att farliga ämnen kommer ut i naturen och det bidrar till att det som är värdefullt återvinns.

Här hittar du information om hur du sorterar ditt avfall, var det ska lämnas och vilka bestämmelser som gäller.

Förutom EU-lagstiftning och nationell lagstiftning, styrs avfallshanteringen i Hammarö kommun även av lokala föreskrifter om avfallshantering.   

Frågor och svar

Varför måste jag tömma min avloppsanläggning regelbundet? 

Tömning ska ske med lämplig tidsintervall så att inte funktionen på avloppsanläggningen försämras. Det finns också risk för slam i infiltrationen vilket kan leda till stopp i ledningarna. Enligt Hammarö kommuns lokala renhållningsföreskrifter ska permanentboende tömma sin behållare minst 1 ggr/år medan fritidshus ska tömma minst vart annat år. Det går även att söka dispens av miljö- och byggnadsnämnden om färre tömningar. 

Vad är det för skillnad mellan återvinningsSTATION och återvinningsCENTRAL? 

Återvinningsstationer är obemannade och öppna dygnet runt till skillnad mot en återvinningscentral som har speciella öppettider och är bemannad. På återvinningsstationerna kan du bara lämna förpackningar och tidningar och ibland batterier (förutsatt att FTI, förpackning- och tidningsinsamlingen godtagit detta). På återinningscentralen kan du lämna alla typer av hushållsavfall för återvinning.
I motsats till återvinningscentralen ansvarar kommunen varken för drift eller skötsel av återvinningsstationerna. Det är producenternas egna organisation FTI, förpackning- och tidningsinsamlingen, som bär det ansvaret. Kommunen har dock enligt lag en informationsskyldighet gentemot medborgarna, kommunen försöker även främja antalet platser och behållare genom att låta FTI nyttja kommunens mark.

Sidan uppdaterad: 2017-07-21 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar