Information om tystnadsplikt

Alla som arbetar inom socialförvaltningens verksamheter har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut uppgifter om dig, dina behov av stöd och omsorg eller om din privata situation utan att du själv har godkänt det.

 • Tystnadsplikten gäller för alla anställda inom socialförvaltningen
 • Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig information
 • Lagen omfattar alla uppgifter som man får kännedom om genom sitt arbete
 • Uppgifter om dina personliga förhållanden, som till exempel ekonomi, hälsa och familjeförhållanden, får inte röjas om det inte är helt klart att du eller din närstående inte lider men av detta
 • Tystnadsplikten kvarstår även då anställningen eller uppdraget upphör

 

Barns rätt till sekretess
I regel har du som förälder eller annan vårdnadshavare rätt att ta del av sekretesskyddade uppgifter som rör ditt eller dina underåreiga barn. Det finns dock två undantag.

 • Den ena är om sekretesskyddade uppgifter lämnas till förälder/vårdnadshavare som kan missbruka uppgifterna och på så sätt allvarligt skada barnet.
 • Det andra är då barnet har uppnått en sådan ålder och mognad att han eller hon självständigt förfogar över sekretessen. 

 

Tystnadsplikt vid familjerådgivning
Familjerådgivningen omfattas av absolut tystnadsplikt vilket innebär att det inte under några omständigheter går att bryta tystnadsplikten.

Undantag från tystnadsplikten
Det finns några begränsade undantag från tystnadsplikten. I princip kan den bara brytas om:

 • du själv går med på det
 • det står klart att du inte tar skada av att uppgifterna lämnas ut
 • till exempel ett barn riskerar att fara illa. Då är personalen skyldig att anmäla till annan myndighet
 • vissa myndigheter begär att få ut uppgifter med stöd av lag

 

Brott mot tystnadsplikten
Upplever du att någon har kränkt din integritet kontaktar ansvarig chef eller använder vårt formulär för att lämna synpunkter eller ställ en fråga.

Sidan uppdaterad: 2021-09-14