Behandling av dina personuppgifter

Information om hur vi hanterar personuppgifter för dig som brukare/klient/patient inom någon av Socialförvaltningens verksamheter i Hammarö kommun.

Stöd, trygghet, kvalitet och brukarperspektiv är några av nyckelorden i socialtjänstens breda verksamhet. Den som av olika anledningar har svårt att klara sin dagliga tillvaro ska känna och veta att socialtjänsten alltid finns till hands. Här finns resurser för att stödja den enskilde att med egen kraft skapa ett bra liv. För att kunna ge dig som brukare/klient/patient de resurser och insatser du behöver kan vi behöva spara och behandla personuppgifter om dig så som personnummer, namn, adress, hälsa, foton eller annan information som direkt eller indirekt kan hänföras till dig som fysisk person.

Syftet med en sådan behandling är att kunna bedriva vår verksamhet samt ansvara för vår myndighetsutövning. Socialtjänsten behöver ofta hämta in uppgifter från andra aktörer för att kunna göra en allsidig utredning och bedömning av vilka insatser som är lämpliga. Socialnämnden behöver också etablera en intern samverkan för samordnade insatser till såväl barn som vuxna.

Vi har fått dina uppgifter från dig som sökande av insats eller resurser, via sjukvården, skolomsorgen eller via folkbokföringsregistret. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att socialförvaltningens verksamheter får behandla dina personuppgifter är huvudsakligen rättslig förpliktelse i form av Socialtjänstlagen, Hälso- och Sjukvårdslagen, Sekretesslagen, Lag om stöd- och service till vissa funktionshindrade, Lagen om vård av unga och Lagen om vård av vuxna missbrukare.

Dina uppgifter kommer att sparas och sedan gallras utifrån Socialnämndens dokumenthanteringsplan som revideras årligen i mars månad.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas endast inom vår egna verksamhet men kan om verksamheten kräver det, delas till exempelvis med Landstinget, Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Skatteverket eller andra myndigheter. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag eller till de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter gentemot dig. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU utan samtycke. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke till behandlingen.

Personuppgiftsansvarig är Socialnämnden i Hammarö kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta kontaktcenter på 054-51 50 00. Du når Socialnämndens dataskyddsombud på dataskyddsombud@hammaro.se eller genom kontaktcenter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen 08–657 61 00 datainspektionen@datainspektionen.se

 
Sidan uppdaterad: 2020-05-07 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar