Miljö- och byggförvaltningen

Grunden för miljö- och byggförvaltningens arbete är miljö- och byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt ett flertal lagstiftningar bland  annat miljöbalken, plan- och bygglagen, lagen om brandfarliga varor, tobakslagen, livsmedelslagstiftningen och strålskyddslagen.
 
På förvaltningen bereds ärenden till miljö- och byggnadsnämnden och ärenden handläggs på nämndens uppdrag. Nämnden har delegerat beslutanderätten i många frågor för att effektivisera arbetet, medan viktigare frågor alltid behandlas i nämnden.
 
Som tillsynsmyndighet ska miljö- och byggnadsnämnden säkerställa syftet med respektive lagstiftning.
 
Verksamheten är huvudsakligen inriktad på tillsyn och handläggning av ansökningar om till exempel avlopp, bygglov, restauranger med mera. 
Vid sidan av myndighetsrollen har förvaltningen också en viktig roll som rådgivare till företag, organisationer och enskilda Hammaröbor.     
Sidan uppdaterad: 2020-05-05