Miljö- och byggnadsnämnden i korthet

19 april 2017

Under dagens möte den 18 april behandlades bland annat följande frågor.

Ekonomisk avstämning
Miljö- och byggförvaltningen redovisar ekonomisk avstämning för januari-mars 2017.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den ekonomiska avstämningen för januari – mars 2017.

Granskningsremiss Nolgård 1:334–336
Planförslag för detaljplan för Nolgård 1:334–336. Syftet av planändringen är att fastigheten Nolgård 1:334 blir mark för handel, småindustri och kontor och därmed möjliggör en rivning av nämndemans-byggnaden som i dagsläget är försedd med rivningsförbud.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har inga synpunkter på förslaget.

Kontrollplan för strandbadvattenprovtagning 2017
Varje år ska miljö- och byggnadsnämnden fastställa en kontrollplan för provtagning av de badvatten som klassats som EU-bad enligt badvattenförordningen (2008:218).
Kontrollplanen ska rapporteras till Havs- och vattenmyndighetens datavärd. Badplatsen, senast den 30 april varje år.
Provtagningen 2017 ska ske veckorna 24, 28 och 32.
Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer förslaget till kontrollplan för 2017.

Yttrande om vatten- och avloppshantering Lindenäs
Miljö- och byggnadsnämnden har från Länsstyrelsen mottagit begäran om yttrande om vatten- och avloppshantering för Lindenäs. Hammarö kommun. Miljö- och byggförvaltningen svarar på Länsstyrelsen sex frågor utifrån vad vi vet i dagsläget om kvalitén på vatten och avlopp på området.

Beslut                                                                                
Miljö- och byggförvaltningens antar remisskrivelse till Länsstyrelsen.

Sidan uppdaterad: 2017-04-19