Kommunstyrelsen i korthet

4 december 2017

Under dagens möte måndag 4 december behandlades bland annat följande frågor.

Strategi digitialisering Hammarö kommun

Förvaltningarna och bolagen har att konkretisera strategins intentioner genom att formulera handlingsplaner för verksamheterna under perioden 2018-2025. IT-chef och utvecklingsledare för IT samordnar och stödjer verksamheterna i detta arbete. Hellre mindre och konkreta projekt som verkligen genomförs än stora komplexa projekt som alltför ofta tenderar att misslyckas och inte generera de nyttoeffekter som eftersträvas. Medarbetarna ska fortlöpande kompetensutvecklas för att kunna dra nytta av nya smarta lösningar. De nya möjligheter som digitaliseringen innebär kommer att förändra sättet vi löser våra uppgifter på.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta Strategi för digitalisering Hammarö kommun.


Upphandling av moduler för skola

Skollokalerna i Hammarö kommun är och har varit under utredning och diskussion en längre tid. Samtidigt som fler lokaler behövs har även uppdagats behov av renovering och underhållsåtgärder.

För att kunna lösa logistiken med att bedriva daglig verksamhet med utbildning jämsides med nödvändigt renoveringsarbete föreslås att en paviljongskola ska upphandlas.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att uppdra till servicenämnden att utarbeta förfrågningsunderlag för att upphandla en paviljongskola med syfte att lösa logistik med elevers utbildning jämsides med att nödvändigt renoveringsarbete kan genomföras på olika skolenheter.

Sidan uppdaterad: 2017-12-04 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar