Kommunstyrelsen i korthet

13 november 2017

Under dagens möte 13 november behandlades bland annat följande frågor.

Detaljplan för Hammar 1:62 mfl, Anneberg
Förslag till detaljplan för Hammar 1:62 m.fl Hammarö kommun har varit ute på granskning under tiden 2017-07-03 till 2017-08-31. Planområdet är beläget i ett skogsområde vid Anneberg. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för 16 stycken fyrbostadshus.
Ett exploateringsavtal har upprättats mellan kommunen och exploatörerna. I samband med antagande av planen ska godkännande av exploateringsavtal ske.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för Hammar 1:62 m.fl.
Kommunstyrelsen godkänner förslag till exploateringsavtal för Hammar 1.62 m.fl.

Finansiering ombyggnad IFO-huset
I budget 2017 finns upptaget 10 mnkr för ombyggnation av det sk IFO huset. I huset sitter kommunens verksamhet kring individ och familjeomsorg. Utifrån arbetsmiljöskäl har det varit aktuellt med en ombyggnation av huset. Beräkningen av denna ombyggnation uppgick till 10 mnkr. För att skapa en än bättre verksamhet togs beslut om att utöka antal m2 i huset som skulle kunna nyttjas av individ och familjeomsorg. Ytan utökades från 800 m2 till 1195 m2. Kostnaden för ombyggnationen uppgår nu enligt kalkyler till 13 mnkr vilket då överstiger ursprungligt budgeterat belopp med 3 mnkr.
Huset blev uppfört någon gång runt 1960 och det har varit många olika verksamheter i det. Det är därför nödvändigt att uppgradera huset till dagens krav.
Att inte göra underhållsinsatserna samtidigt som ombyggnationen vore, enligt expertisen, inte försvarbart. Kostnaden för underhållsåtgärderna, som med dagens redovisningsregler klassas som investering, ligger på 10 mnkr.

Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att utöka investeringsramen för IFO huset med 10 mnkr.

Investeringsmedel 2018
Hammarö kommun har fått godkänt på sin ansökan ur stadsmiljöpengar. Det innebär att ny centrumhållplats i Skoghall samt ny cykelled vid Karlstadsvägen kan bli verklighet. Totalt beviljat bidrag uppgår till 9,85 mnkr. För att finansiera centrumhållplasten och två hållplatser vid Edsviken behöver ett beslut tas om att bevilja investeringsmedel med totalt 10 mnkr. Av de beviljade medlen på 9,85 mnkr avser 2,85 mknr cykelled vid Karlstadsvägen. Investeringsmedel för denna åtgärd finns redan beslutade.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås bevilja investeringsmedel för 2018 avseende ny centrumhållplats samt två nya hållplatser Edsviken. Totalt belopp att bevilja är 17 mnkr. När åtgärden är godkänd, enligt stadsmiljöavtalet, erhåller Hammarö max 7 mnkr i bidrag. Det innebär då att nettoinvesteringen uppgår till 10 mnkr.

Riktlinje gällnande handläggning av egenavgift för vuxna i HVB eller familjehem
Eftersom det idag saknas formella beslut om uttag av egenavgifter för vuxna placerade i HVB och familjehem har ett förslag till riktlinjer utarbetats som klargör vilka egenavgifter som kan tas ut samt tillämpningsregler som kan vara till stöd och hjälp vid fastställande av egenavgift med mera.
En bedömning av den enskildes betalningsförmåga ska göras i samband med att egenavgiften fastställs. Om den enskilde saknar inkomst eller har så låg inkomst att full avgift inte kan tas ut kan avgiften fastställas till ett lägre belopp eller efterges helt enligt 9 kap. 4 § Socialtjänstlagen. Om den enskilde genom att betala avgiften blir berättigad till ekonomiskt bistånd bör avgiften efterges.

Beslut
Kommunfullmäktige föreslås besluta om föreslagna riktlinjer gällande handläggning av egenavgifter för vuxna i HVB eller familjehem.

 

Sidan uppdaterad: 2017-11-13