Kommunfullmäktige i korthet

18 december 2018

Under kommunfullmäktiges möte 17 december behandlades bland annat följande ärenden.

Budget 2019

Kommunfullmäktige behandlar budget 2019 för Hammarö kommun. Ärendet omfattar kommunfullmäktiges mål, nämndmål samt drift- och investeringsramar 2019. Kommunstyrelsens förslag till beslut är att anta Hammarösamverkans budgetförslag. Till dagens kommunfullmäktige har även Socialdemokraterna och Vänsterpartiet lagt fram ett gemensamt budgetförslag för 2019. Även de politiskt obundna i kommunfullmäktige ha presenterat ett eget förslag till budget.

Beslut
Kommunfullmäktige antar Hammarösamverkans budget för 2019.
Klicka här för att läsa mer om underlag till beslut.

Rivning av Götetorpsskolan

Kommunfullmäktige beslutade 2018-04-23 att Götetorpsskolan inklusive tre äldre skolbyggnader skulle rivas. Detsamma gällde macken på Götetorp. Rivningen skulle påbörjas omgående och kostnaden för rivningen skulle läggas in i investeringsbeloppet för byggnationen av den nya Götetorpsskolan. För att kunna riva Götetorpsskolan och övriga byggnader på platsen krävs ett beslut om investeringsbudget på 3 500 tkr.

Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela
3 500 tkr i investeringsmedel avseende rivningsprojektet för Götetorps skola inklusive bensinstationen.

Detaljplan Lunden (Pastorsexpeditionen)

Kommunen har för avsikt att köpa pastorsexpeditionen. Då marken i befintlig detaljplan är angivet för kyrkligt ändamål så krävs en ny detaljplan för att möjliggöra avstyckningen. Kommunen avser att använda byggnaden för kontor vilket den även nyttjas för idag. Planen ska möjliggöra att marken kan användas för kontor och centrumbebyggelse.

Beslut
Kommunfullmäktige antar förslag till detaljplanen för Lunden (Pastorsexpeditionen).

Sidan uppdaterad: 2018-12-18 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar