Socialnämnden i korthet

19 maj 2017

Under torsdagens möte 18 maj 2017 behandlades bland annat följande frågor:

Budget 2018

För att erhålla en balanserad budget per 2018-12-31 kommer Hammarö kommun, exkl bolagen, behöva minska de ekonomiska ramarna med ca 10 000 tkr. Socialnämndens preliminära budgetram 2018 uppgår till 260 203 tkr, 3 505 tkr lägre än årets budgetram.

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på besparingar inom Socialnämndens verksamhetsområde som ger en minskad budgetram på 3 505 tkr.

Med anledning av den demografiska utvecklingen, att befolkningen blir äldre och därmed behöver mer insatser från socialförvaltningens äldreomsorg, ger kostnadsökningar. Denna ökning beräknas motsvara ca 4 000 tkr under 2018. Övriga förändringar inom verksamheten, inkluderande psykiatriboende, utveckling av Goda arbetsvillkor samt fortsättning av ESF-projektet Värmlands framtid, beräknas ge en kostnadsökning på ytterligare 8 000 tkr. Socialnämnden äskar om totalt 12 000 tkr för dessa förändringar.

Socialnämnden äskar om 16 625 tkr i investeringsmedel för budgetåret 2018.

Beslut
Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige:

1. Att godkänna förslag på ramminskningar om totalt 3 505 tkr,
2. Att godkänna äskande av medel gällande utökning av verksamhet om totalt 12 000 tkr, samt
3. Att godkänna investeringar avseende budgetåret 2018 om totalt 16 625 tkr.

Tertialrapport 1/Budgetuppföljning april

Efter fyra månader har socialnämnden ett budgetunderskott på 2 491 tkr. Eventuella åtgärder för att komma i ram består av föreslagna ramminskningar som är beräknade att genomföras ungefär vid halvårsskiftet 2017 och kostnadsminskningarna motsvarar 1 405 tkr.

Utifrån det ovan nämnda samt övriga förslag på åtgärder för att minska kostnaderna under 2017, är socialnämndens budgetprognos för 2017 - 2 000 tkr. För att erhålla en balanserad budget 2017 kommer socialnämnden behöva minska verksamheten med ytterligare åtta årsarbetare. Inför detta år genomförde socialnämnden förändringar i verksamheten som motsvarar ca 12 000 tkr. Bedömningen görs att en neddragning på åtta årsarbetare idag inte är möjlig för att upprätthålla en bärande verksamhet inom socialnämndens verksamhetsområde. Utifrån det äskar socialnämnden om 2 000 tkr från kommunfullmäktige för att erhålla en balanserad budget 2017.

Beslut
Socialnämnden godkänner tertialrapport 1 och äskar medel för 2017 om totalt 2 000 tkr.

 

Barnahus Värmland

Barnahus Värmland har lagt fram ett förslag på att utöka antalet samordnarfunktioner inom verksamheten, från 1,5 till 2,0 samordnarfunktioner. I och med den utökningen ges bättre möjligheter att ge stöd vad gäller till exempel hedersrelaterat våld.

Socialförvaltningen förordnar denna förändring samt att den sker från och med 2017-07-01.

Beslut
Socialnämnden föreslår Kommunstyrelsen att godkänna socialförvaltningens förslag och förordnar denna förändring samt att den sker från och med 2017-07-01.

 

Sidan uppdaterad: 2017-05-19 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar