Kommunfullmäktige i korthet

25 september 2018

Under gårdagens sammanträde 24 september behandlades bland annat följande frågor i kommunfullmäktige.

Medarbetarpolicy

Hammarö kommun har ett antal kommunövergripande personalpolitiska dokument vilka beslutas av kommunfullmäktige. HR-avdelningen har ett uppdrag att se över dessa dokument. Den tidigare personalplanen för år 2015-2018 föreslås ersättas med en medarbetarpolicy. Andra delar av personalplanens tidigare innehåll kommer att ingå i andra dokument som är under beredning som lönepolicy, arbetsmiljöpolicy, komptensförsörjningsplan samt riktlinjer mot diskriminering. Hammarö kommuns medarbetarpolicy beskriver hur alla anställda inom kommunen förväntas agerar i sitt uppdrag - i sin anställning. Den tydliggör vilka krav, förväntningar och möjligheter som ställs på alla som jobbar i kommunen vilket inkluderar medarbetare, chefer som arbetsledare. Dokumentet föreslås gälla tillsvidare och bör följas upp löpande.

Beslut
Kommunfullmäktige antar Hammarö kommuns medarbetarpolicy.

Motion gällande ställplatser för husbilar

Nils Safferson (M), Mattias Joelsson (KD), Mikael Jern (MP) och Peter Johansson (L) har lämnat in en motion där de yrkar att centrumnära ställplatser samt en tillhörande servicebyggnad med toaletter och duschrum ska byggas för husbilar. Servicenämnden föreslog 19 juni 2018 (SVN § 84) kommunfullmäktige att avslå motionen om ställplatser för husbilar med motiveringen att det redan finns ett antal platser för husbilar på Hammarö. Bedömningen görs även att centrumnära ställplatser inte fyller syftet som beskrivs i motionen.

Beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen om centrumnära ställplatser för husbilar.

Sidan uppdaterad: 2018-09-25 1 kommentarer

Kommentarer

  • Aina Carlhed 2018-11-25 07:34

    Medarbetarpolicy i all ära,men... finns det någon politikerpolicy? I så fall verkar den behöva revideras,i händelse av avsaknad -hög tid att upprätta en dylik.

Skriv en kommentar