Överklaga beslut

Kommunmedlemmar har möjlighet att överklaga kommunala beslut genom laglighetsprövning. Reglerna för laglighetsprövning finns i 13 kap. kommunallagen (2017:725).

 

Prövningen görs av Förvaltningsrätten i Karlstad som kan upphäva ett beslut om det inte har tillkommit på lagligt sätt, hänför sig till något som inte är en angelägenhet för kommunen, om det organ som har fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller om beslutet strider mot lag eller annan författning. Domstolen får inte ersätta det överklagade beslutet med något annat beslut.

Överklagandet ska vara skriftligt och skickas till förvaltningsrätten i Karlstad. Överklagandet ska ha kommit till förvaltningsrätten inom tre veckor från det att information om att beslutsprotokollet är justerat har satts upp på kommunens anslagstavla. I överklagandet anges vilket beslut som överklagan gäller och anledningen till varför det anses felaktigt. Förvaltningsrätten får bara beakta sådant som anförs före det att överklagandetiden gått ut.

Sidan uppdaterad: 2020-05-04