Styrdokument

På denna sida finner du Hammarö kommuns politiska styrdokument och riktlinjer. För att du ska veta lite om vad du kan finna i dokumenten är de sammanfattade i korthet.

Styrdokument för Hammarö kommun

Vision 2030
2013 antog kommunfullmäktige i Hammarö kommun en vision om hur kommunen ska utvecklas fram till år 2030. Klicka på rubriken Vision 2030 för att läsa mer.

Strategiskt program
Ett strategiskt program som anger riktningen och vägvalen för att på sikt nå visionen har tagits fram. Det strategiska programmet, som antogs enhälligt av kommunfullmäktige i oktober 2013, har ett tidsperspektiv på en mandatperiod.

Ett nytt strategiskt program är antaget och gäller från och med budgetåret 2017. Läs det nya strategiska programmet här.  

Översiktsplan
Översiktsplanen ger vägledning och stöd i beslut om hur mark- och vattenområden på Hammarö ska användas samt hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras.

Huvudprinciper för styrning, uppföljning och utvärdering av den kommunala verksamheten
Dokumentet redovisar vilka huvudprinciper som ska tillämpas vid styrning, uppföljning, utvärdering och kontroll av den kommunala verksamheten inklusive de kommunala bolagen. Styrdokumentets syfte är att göra det möjligt för anställda, medborgare och förtroendevalda att ta del av hur verksamheten i Hammarö kommun ska skötas teoretiskt och praktiskt. Om du klickar på rubriken kan du läsa ett sammanfattande dokument.


Riktlinjer

Samverkansavtalet FAS 10
Syftet med samverkansavtalet är att medarbetare, arbetsgivare och fackliga organisationer arbetar tillsammans. Vi stödjer en utveckling där en väl
fungerande verksamhet går hand i hand med ett långsiktigt hållbart arbetsliv.
Här kan du läsa om samverkansavtalet i lättare version.

Riktlinjer för medborgardialog
Syftet med medborgardialog är att kommunen ska få in synpunkter och idéer från Hammaröborna som kan implementeras i verksamheten för att på detta sätt förbättra det kommunala arbetet och öka tilliten till kommunen.  

Sidan uppdaterad: 2020-05-06