Ekonomi & budget

God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen, ska kommunerna ha en bra ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det vill säga att varje kommun i sin budget ska ange mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål.

God ekonomiska hushållning i Hammarö kommun innebär att verksamheten bedrivs effektivt så att den kommunala servicen infriar kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Det innefattar också att verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och även ett krav på att pengarna används till rätt saker.

Kommunfullmäktiges mål utgår från kommunens strategiområdena och är kommunens mål för verksamheten kopplat till god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnder har utifrån fullmäktiges mål, i dialog med budgetberedningen, tagit fram mål som antas av respektive nämnd.

Budget och planering
Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsplan med budget för tre kommande år i enlighet med kommunallagen.

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
I treårsbudget anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd samt de av kommunfullmäktige fastställda målen.

Skatt
Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatter. för 2019 är kommunalskatten 21,62 kr för varje intjänad hundralapp.

Uppföljning och årsredovisning

Uppföljningen sker kontinuerligt och presenteras i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning enligt den budgetprocess kommunstyrelsen fastställt. 

Sidan uppdaterad: 2019-04-17 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar