Ekonomi & budget

God ekonomisk hushållning
Enligt Kommunallagen, ska kommunerna ha en bra ekonomisk hushållning i sin verksamhet. Det vill säga att varje kommun i sin budget ska ange mål och riktlinjer för verksamheten samt finansiella mål.

God ekonomiska hushållning i Hammarö kommun innebär att verksamheten bedrivs effektivt så att den kommunala servicen infriar kommuninnevånarnas behov och förväntningar. Det innefattar också att verksamheten ska bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt och även ett krav på att pengarna används till rätt saker.

Kommunfullmäktiges mål utgår från kommunens strategiområdena och är kommunens mål för verksamheten kopplat till god ekonomisk hushållning. Samtliga nämnder har utifrån fullmäktiges mål, i dialog med budgetberedningen, tagit fram mål som antas av respektive nämnd.

Budget och planering
Kommunfullmäktige fastställer varje år en flerårsplan med budget för tre kommande år i enlighet med kommunallagen.

Budgeten är ett verktyg för planering, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.
I treårsbudget anges de ekonomiska resurserna för varje nämnd samt de av kommunfullmäktige fastställda målen.

Skatt
Kommunens verksamhet finansieras till största delen av skatter. för 2019 är kommunalskatten 21,62 kr för varje intjänad hundralapp.

Uppföljning och årsredovisning

Uppföljningen sker kontinuerligt och presenteras i månadsrapporter, delårsrapporter och årsredovisning enligt den budgetprocess kommunstyrelsen fastställt. 

Sidan uppdaterad: 2019-08-06 2 kommentarer

Kommentarer

  • Karin 2019-06-11 12:46

    Hej, Med anledningen av att Hammarö kommun har ekonomiska problem av sådan allvarlig grad att man tvingas tvångsmjölka invånarna på en at de tio högsta skatterna i landet undrar jag följande: vilka är de enskilt största orsakerna till att kommunens ekonomi är såpass misskött? Som ni själva skriver bör kommunens uppgift fokusera på omsorg, skola och god arbetsmiljö för kommunens anställda. Hammarö har vad jag vet inga belastande problemområden. De flesta har arbeten och betalar skatt. Folkhälsan är god och människor välmående med många yngre familjer som flyttat in under senaste år. Ekonomin borde inte vara något problem. Så vad har gjorts med pengarna, alt vad är anledningen till denna kris? MVH Karin

  • HAMMARÖ KOMMUN - Amanda kommunvägledare 2019-06-11 16:51

    Hej Karin! I nyheten som vi publicerade 10 juni gavs en beskrivning av det ekonomiska läget och en sammanfattning över de största ekonomiska problemen. Du kan läsa hela nyheten via länken: https://www.hammaro.se/Paverka/Nyhetsarkiv/hammarosamverkans-forslag-pa-budget-2020/. Med vänlig hälsning, Amanda, kontaktcenter

Skriv en kommentar