Kungörelse samråd nya Tynäsvägen

24 september 2021

Hammarö kommun har ställt ut en vägplan för nya Tynäsvägen, samrådshandling Plan- och Miljöbeskrivning 2021-08-27.

Beskrivning av tilltänkt sträckning av nya Tynäsvägen.

Hammarö kommun har ställt ut en vägplan för nya Tynäsvägen, samrådshandling Plan- och Miljöbeskrivning 2021-08-27.

Planens syfte är att minska genomfartstrafiken genom Bärstad, skapa en översvämningssäkrad väg till Tye halvön, möjliggöra för ytterligare bebyggelse på Tye och östra delen av Bärstad, samt skapa ny transportväg och förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. Planen upprättas i enlighet med Väglagen (1971:948).

Under samrådstiden finns planförslaget med bilagor tillgängligt i följande lokaler:

 

Den som har synpunkter på förslaget kan under samrådstiden framföra dessa senast den 10 oktober 2021 endera skriftligen till Serviceförvaltningen, Hammarö kommun, Box 26, 663 21 Skoghall eller till service@hammaro.se.

Upplysningar lämnas av Lars-Åke Tärnbro på tel. 054-51 55 59.

Sidan uppdaterad: 2021-09-24