Sök på hammaro.se

210 träffarl bland PDF-dokument inom hela webbplatsen

 • Antagandekarta-dp-ny-skola-hammar-a1-l

  S NATUR B 60 60 58 59 58 59 60 60 59 59 ... kap 16 § 1 Utformning 11 Högsta nockhöjd är 11 meter , 4 kap 16 § 1 Genomförandetiden är 10 år , 4 kap 21 § a 1 Bygglov krävs inte för uppförande av komplementbyggnader som är - maximalt 15 kvadratmeter ...

  Senast uppdaterad 2019-02-13

 • O:\\Kommunstyrelsens Förvaltning\\Mark och Plan\\Planer\\plankartor\\OB Notskär\\OBNotskär-laga kraft-karta A3-L \(1\)

  Senast uppdaterad 2018-03-23

 • L:\5460\10109813 - Hammarö Djupsundet\4 Cad\L\Ritdef\Detaljplan Layout1 (1)

  Senast uppdaterad 2016-08-17

 • Delarsrapport2016-

  HAMMARÖ KOMMUNS DELÅRSRAPPORT 2016 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE ... L Å R S R A P P O R T 2 0 1 6 VIKTIGARE HÄNDELSER UNDER PERIODEN SOLRUM PÅ HAMMARÖS SÄRSKILDA BOENDEN I februari invigdes solrummen på Björkhags- och Gunnarskärsgården. HAMMARÖ ...

  Senast uppdaterad 2017-02-20

 • Sophämtning Hammarö kommuns renhållningstaxa.docx

  1 Hammarö kommuns renhållningstaxa Antagen av kommunfullmäktige den xxx och gäller från och med april 2011 ... L var 4:e vecka 245 Säck 160 L var 4:e vecka 645 Kärl 190 L var 4:e vecka 645 Kärl 240 L var 4:e vecka 1145 Kärl 370 L var 4:e vecka 2445 ...

  Senast uppdaterad 2016-04-25

 • Dag för Dag kalender 2016 s 1-10 ny

  Producerad av Scandinavia AB i samarbete med Karlstadsregionens näringsliv °Dag för dag 2016 ... L in n M al m én Fo to : P er E rik ss on Med reservation för ändringar och ev tryckfel. Foto: Linn Malmén Foto: Linn Malmén Foto: Per Eriksson Foto: ...

  Senast uppdaterad 2016-06-02

 • Mur-centrala-skoghall

  Centrala Skoghall Hammarö kommun Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PROJEKTERINGSUNDERLAG Rev ... L 1:200 2014-01-10 G-11-S002 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S003 Sektion, skala H 1:100, L 1:200 2014-01-10 G-11-S004 Sektion, skala ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Dp-djupangen-dagvattenutredning-wsp-2016-08-22

  PM Översiktlig dagvattenutredning Djupängen - 2016-07-14, rev 2016-08-22 - Upprättad av: Anna Karin ... L :\ 5 7 0 5 \1 0 2 3 3 9 2 3 \3 _ D o ku m e n t\ 3 6 _ P M _ R a p p o rt \P M D ag va tt e nu tr e d n in g D ju p ä n g e n _ 2 0 16 0 8 2 ...

  Senast uppdaterad 2019-02-26

 • Pm---dagvattenutredning-lovnas-forskola slutversion-2018-11-12

  SLUTVERSION UPPDRAGSNAMN FÖRFATTARE Dagvattenutredning Lövnäs förskola David Nilsson, Sofia Hallerbäck UPPDRAGSNUMMER DATUM 10273846 2018-11-12 WSP Samhällsbyggnad ... L:\5705\10273846 - Dagvattenutredning Lövnäs förskola\3_Dokument\36_PM_Rapport\PM ...

  Senast uppdaterad 2018-11-23

 • Rapport mtu gotetorp

  re p o 0 0 1 .d o c x ... och PAH-M. I grundvattenröret invid brandplatsen ses endast spår av bromerade flamskyddsmedel i - halter strax över rapporteringsgränsen. Halterna av olja, PAH, PCB, dioxin, fenol och - PCB underskrider analysernas rapporteringsgräns. ...

  Senast uppdaterad 2018-10-20