Sök på hammaro.se

136 träffarh inom hela webbplatsen

 • Normbrunn -16

  VÄGLEDNING FÖR ATT BORRA BRUNN december ... h. Om en eller flera större sprickzoner påträffats kan dock vattentillgången vara betydligt större. Vid borrning i sedimentära bergarter är kapaciteter över 10 000 l/h inte ovanliga, men för ett normalt hushåll ...

  Senast uppdaterad 2017-03-15

 • Försättssida Lillängsskogen Laga kraft

  DETALJPLAN FÖR DEL AV MÖRMON 3:28, 5:33 OCH 6:1 HAMMARÖ KOMMUN, VÄRMLANDS LÄN - HAMMARÖ ... h. Bostadshuset är - ett stenhus med treglasfönster. - 3 - Beräknad ekvivalent ljudnivå inomhus mot Mörmovägen beräknas uppgå - till ca 30-31 dBA. ...

  Senast uppdaterad 2016-08-16

 • Planbeskrivn

  1 ANTAGANDEHANDLING - DETALJPLAN FÖR HAMMAR 1:391 M FL ... (H) till skola - (S) för att möjliggöra ombyggnad av butiksbyggnaden till förskola. - Byggrättens utbredning på mark mot villabebyggelsen i väster har dragits - tillbaka i jämförelse ...

  Senast uppdaterad 2016-08-17

 • Pb-nolgard-1 235-laga-kraft

  Detaljplan för Nolgård 1:235 Hammarö Kommun Värmlands Län dnr KS ... h längs Hamovägen BEBYGGELSEOMRÅDEN - 9 ANTAGANDEHANDLING för bostadsändamål. Omkringliggande bebyggelse anses inte vara av sådan karaktär att det krävs hänsyn vad gäller ...

  Senast uppdaterad 2016-05-30

 • Forsäkringsbesked---olycksfall-2019

  Försäkringsbesked HAMMARÖ KOMMUN Kollekîv olycksfallsförsäkring Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever ... h) utgår. Protector Forsikring ASA - Västra Trädgårdsgatan 15 - 11153 Stockholm Sida 2 av 4 Undantag i PS210 pkt 5.2 ...

  Senast uppdaterad 2019-01-24

 • Kulturbygden

  HAMMARÖ KULTURBYGD 1 Hammarö kyrka "Hammarön, långt tillbaka ... H emb ygdsgår den 3 Sockenstugan 4 H ammars går d 5 Skärgår dsmuseet 6 D rottninghögen 7 D omarr ingen 8 Fågeltor net H ammars udde TECKENFÖRKL ARING Fr itidsbeb yggelse M indr ...

  Senast uppdaterad 2018-05-09

 • Redovisning av anläggningstillg. 2014 Hammarö.docx

  Revisionsrapport Anläggningsredovisning Stefan Fredriksson - Cert. kommunal revisor September 2014 Hammarö - kommuns revisorer Anläggningsredovisning September 2014 - Hammarà ... h finns ingen obligatorisk eller tvingande - funktion i anläggningsregistret. ...

  Senast uppdaterad 2015-02-12

 • PM2 120710.docx

  1 (5) S w e c o - Kanikenäsbanken 10 ... h. Parkering för personal och - besökande till skola och idrottshall anordnas i sydöstra delen av skolområdet intill idrottshallen. - Parkerings storlek och utformning är inte utredd i det här skedet. Ungefär ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Rud.bilaga-2-kartor

  Långholmssundet Torsängsviken Kiviken Larkerud åkrar Forn- Skrivarhäll Skrivarhäll Badplats ... Holken 0 100 200 300 400 500 m Teckenförklaring Områdesavgränsning FÖP Rud +47 m.ö.h. Översvämningshotade områden

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Plats och tid

  HAMMARÖ KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Servicenämnden ... h på hela vägsträckan, samt tar fram en lokal trafikföreskrift för - förbud mot trafik med tung lastbil. Total kostnad uppskattas till 5 - 700 000 kr. - Beslutsunderlag ...

  Senast uppdaterad 2019-06-20