Sök på hammaro.se

136 träffarh inom hela webbplatsen

 • Affisch-bk-svenska

  Ar ie n n e Ti M F el ... h An n e le Sverige måste göra sitt allra bästa för att det som står i barn- konventionen ska bli verklighet. Till exempel måste Sveriges egna lagar och regler stämma överens med rättigheterna i konventionen. Sverige ...

  Senast uppdaterad 2019-06-19

 • Kmp-rapport-low-170825

  Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun, Värmlands län Kulturmiljöprogram för Hammarö kommun ... H) Skoghalls kyrka 178 19 I) Folkets Hus 181 19 J) Lunnevi 184 19 K) Skoghalls fyr 185 19 L) Skoghallsbruket 186 19 M) Garpen 190 Utpekade enskilda ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Plan GF-RUD-4-190-AKTUELL5

  1 F a s t s t ä l l d ... H A N D L I N G A R ° Plankarta med bestämmelser ° Planbeskrivning ° Genomförandebeskrivning ° Behovsbedömning ° Befintligt Markavvattningsföretag på fastigheten Rud 4:190 (utredning) ° Fastighetsförteckning ° Grundkarta ° ...

  Senast uppdaterad 2016-08-16

 • Lokaliseringsutredning-hamnar-151001

  2014-09-30, rev 2015-10-01 Hammarö Kommun Värmlands Län dnr KS ... h), Sättersviken (n.v), Sör- vikshamnen (n.h) Foto: Daniel Nordholm Beställare Hammarö kommun, Mark- och planavdelningen Konsult SBK Värmland AB - Kontakt SBK Värmland AB Hantverksgatan ...

  Senast uppdaterad 2016-06-28

 • Miljobokslut-2010

  2 2 MILJÖBOKSLUT 2010 HAMMARÖ KOMMUNS 1(23) Box ... h Elenergi Biobränsle Fossilt bränsle Källa: SCB Kommentar: Nyckeltalet visar fördelningen mellan de olika energislagen som används inom - hela Hammarö kommun. Den största förändringen som ...

  Senast uppdaterad 2018-10-26

 • Mörmon 1 5 planb laga kraft 2013-06-04

  Lillängsvägen vy mot centrum. Detaljplan för MÖRMON 1:5 LILLÄNGSVÄGEN, HAMMARÖ KOMMUN ANTAGANDEHANDLING ... H Sko Kolerakyrkogård Skola Vårdcentral dsviken dsviken v ä g e n S ko gh e 14 1 4 Lunnav Gamla H ovlanda 1 7 11 2 1 12 8 5 Brattväg en ...

  Senast uppdaterad 2018-03-24

 • Detaljplan.toverud.geoteknik

  1 (5) S w e c o - Kanikenäsbanken 10 - Box 385 ... H e n r i k F a l c h - Geotekniker - Karlstad - Telefon direkt +46 (0)54 141740 - Mobil +46 (0)73 4122538 - henrik.falch@sweco.se - re po 00 1. do cx 20 12 -0 3- 29 FH p:\2363\2335498_hammarö,_toverud\000\19_original\doc\pmgeo ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Sundholmen-pro-planb godk1

  Planprogram upprättat 2012-10-04, reviderad efter samråd 2013-02-05 ... h RH2000. Planprogrammets östra del gränsar enligt kommunens grönstrukturplan till ett närnaturområde som syftar till att ge möjlighet till rekreation för närboende. Det ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Gråberg 1 4 Skola Östra Bärstad planb laga kraft

  Vy över området sett från nordöst - Detaljplan för DEL AV GRÅBERG 1:4 NY SKOLA ÖSTRA BÄRSTAD ... h a m p in jo n M u ss e ro n v vägen Murkelvä gen K an ta re llv äg en Ö st ra N o rr a Bärst aväg en L ö vn ä sv ä g e n K v is t- Mossv ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09

 • Protokollsregister Kulturnämnden 1971-1973

  Ur Protokoll, Kulturnämnden, Volym A1: 1, 1971-1973* Protokollsregister, Hammarö Kommun De fullständiga protokollen ... H. Reyers konstutställning å biblioteket § 29 Vägnamn i Hammar § 30 Annat namn på Åstorpsskolan § 31 Konserten Hammarö ...

  Senast uppdaterad 2014-09-09