Sök på hammaro.se

357 träffardetaljplaner inom hela webbplatsen

 • Detaljplaner

  Syfte - Detaljplaner reglerar markens användning och bebyggelsens utformning. Detaljplan ska upprättas för ny sammanhållen bebyggelse eller andra större förändringar, eller för förändringar eller bevarande som behöver regleras i ett sammanhang. Planen ...

  Senast uppdaterad 2019-03-15

 • Detaljplan för Nolgårdsvägen

  Detaljplan för Nolgårdsvägen, granskningshandling 2019-04-24, finns utställt för granskning 2019-05-14 till 2019-06-05. Planens syfte är att ändra markanvändningen för fastigheterna Nolgård 1:21 och Nolgård 1:286, då fastigheterna idag är planerade ...

  Senast uppdaterad 2019-05-13

 • Detaljplan för Sundholmen Västra

  Detaljplan för Sundholmen Västra (Tidigare kallad: Detaljplan för del av Sundholmen, Del av Östra Tye 1:27 och 1:76) har antagits av kommunfullmäktige 2018-10-29. Beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla 2018-11-01. Hammarö kommuns beslut ...

  Senast uppdaterad 2019-02-25

 • Detaljplan för Fiskrökeriet

  Detaljplan för Fiskerökeriet, del av Mörmon 5:33, samrådshandling 2019-03-21, finns utställt för samråd 2019-04-08 till 2019-05-08. Planens syfte är att Lillängshamnens fiskrökeri ska kunna uppföra ytterligare bebyggelse på den mark de arrenderar. ...

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 • Detaljplan för Lövnäs förskola

  Planens syfte är att pröva möjligheten för byggnation av förskola/skolverksamhet. Planen innebär att en till två förskolor om totalt tolv avdelningar kommer upprättas på platsen. Planområdet ligger inom den norra delen av Hammarö, norr om Lövnäsleden...

  Senast uppdaterad 2019-03-14

 • Detaljplan för ny skola, Hammar

  Syftet med planen är att möjliggöra för skolverksamhet i området. Som behovet ser ut för närvarande planeras för en F-6 skola för ca 500 elever samt en idrottshall och idrottsplan inom fastigheten Hammar 1:90. Med anledning av att behoven kan komma...

  Senast uppdaterad 2019-02-25

 • Detaljplan för Rud Dalen

  Här hittar du detaljplan för Rud Dalen

  Senast uppdaterad 2019-01-08

 • Detaljplan för Nolgård 1:334, 1:335 och 1:336

  Detaljplan för Nolgård 1:334, ändrad markanvänding från bostäder till småindustri, kontor och handel

  Senast uppdaterad 2019-04-05

 • Ändring av detaljplan för Lindenäs sommarstugeområde

  Ändring av gällande detaljplan för Lindenäs sommarstugeområde (antagen 2000-10-31), vann laga kraft 2013-11-14. Syftet med tillägget är att medge en ökad byggrätt för bostäder på Lindenäs (Torrholmen och Torsholmen är exkluderade). Bakgrunden till ...

  Senast uppdaterad 2019-03-15

 • Detaljplan för Toverud 1:19, 1:22 m.fl

  Detaljplan för Toverud antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20 och vann laga kraft 2016-11-21. Syftet med planläggningen är att möjliggöra uppförandet av ett tjugotal nya bostäder med tillhörande infrastruktur vid Toverud på Hammaröns östra ...

  Senast uppdaterad 2019-03-15