Detaljplan för Östra Jonsbol

Detaljplanen är i skedet inför samråd.

Det aktuella området för detaljplanen är utpekad i Översiktsplan 2018 som ett utvecklingsområde för bostäder med blandade hustyper samt mindre verksamheter och handel. Området ligger också strategiskt bra för placering av förskola. Området är angiven som en hög prioritet för exploatering i kommunens genomförandeplan.

Detaljplanen syftar även till att utreda infrastrukturen i området och anläggande av ny cykelväg vid Lövnäsleden. 

Status

Detaljplanen är i processen inför samråd.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplyssningar lämnas av planhandläggare Sandra Bood på tel. 054-51 54 28.

Kommunstryelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2022-06-28