Detaljplan för Lunnaparken

Detaljplanen är i processen inför samråd.

Ett planuppdrag finns för att ta fram en ny detaljplan för Lunnaparken då intresset för parken har ökat de senaste åren. Syftet med att ta fram en ny detaljplanen för området är för att möjliggöra för etableringar och/eller utbyggnad av befintlig byggnad. Detta för att möjliggöra för kommun att kunna arrendera ut mark i området.  

Planuppdraget strider inte mot gällande Översiktsplan. 

Status

Detaljplanen är i processen inför samråd.

 

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Upplyssningar lämnas av planhandläggare Sandra Bood på tel. 054-51 54 28.

Kommunstryelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2022-04-25