Detaljplan för Hägensberg

Detaljplanen är i skedet inför samråd.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för bostadsbebyggelse. Detaljplanen ska möjliggöra för ca 33 friliggande enbostadshus.

Aktuellt planområde är utpekat som ett utvecklingsområde i Översiktsplan 2018 . Området är angiven som en hög prioritet för exploatering i kommunens genomförandeplan. 

Status

Detaljplanen är i processen inför samråd.

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. 

Upplyssningar lämnas av planhandläggare Hanna Andesh på tel. 054-51 54 57.

Kommunstryelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2022-04-25