Detaljplan för del av Murkelvägen

Detaljplan för del av Murkelvägen fanns nu utställt för samråd 25 augusti till 9 september 2022. Detaljplanen var ute på granskning 12 december 2022 till 16 januari 2023.

Fastighetsägaren till en av fastigheterna på Murkelvägen har inkommit med en ansökan om planbesked för att möjliggöra tillköp av mark. Fastighetsägaren önskar köpa till bit av kommunens mark för att kunna sätta upp ett bullerplank. För att möjliggöra detta krävs en ny detaljplan.

Planen strider inte mot gällande översiktsplan och upprättas med ett standardförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen är inför antagande

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Andesh på tel. 054-51 57

Kommunstryelsen

Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2023-02-20