Detaljplan för Nolgård 1:298 & 1:299

Rubricerad detaljplan för Nolgård 1:298 & 1:299 antogs av kommunfullmäktige 2023-02-20. Detaljplanen har under sommaren 2021 varit föremål för samråd, under vinter 2022 har detaljplanen varit utställd för granskning. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och granskningsutlåtande.

Planens syfte är att få till en ökad byggrätt och byggnadshöjd som möjliggör en utbyggnad av verksamheterna.

Planen strider inte mot gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige 2023-02-20

Den som vill överklaga beslutet ska göra det senast 2023-03-22. Därefter vinner detaljplanen laga kraft.

Beslutet får överklagas av den som senast under granskningstiden skriftligen har framfört synpunkter som inte blivit tillgodosedda. Om planförslaget efter granskningstiden ändrats till nackdel för någon får även denne överklaga. Beslutet kan även överklagas på grund av att det inte tillkommit i laga ordning.

HUR MAN ÖVERKLAGAR

Överklagandet ska skickas eller lämnas till:

Kommunstyrelsen i Hammarö kommun
Box 26
663 21 Skoghall

Upplysningar lämnas av planhandläggare Hanna Andesh på tel. 054-51 54 57.
Kommunstyrelsen Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2023-03-01