Detaljplan för Högåsen, Västra Tye

Rubricerad detaljplan har antogs av kommunfullmäktige 2021-03-29 men överklagades och upphävdes av Mark- och överdomstolen. Planen har under 2020 varit föremål för samråd och granskning. Inkomna synpunkter finns sammanställda i en samrådsredogörelse och ett granskningsutlåtande. Kommunen kompletterade handlingarna och ställde ut detaljplanen för ny granskning. Granskningstiden var 2022-05-07 till 2022-08-29.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra etablering av ca 15 nya bostäder. Det aktuella planförslaget innebär att upp till 16 nya bostäder kan skapas i form av villor. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och handläggs med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen blev överklagad och kommunens beslutet att anta detaljplanen upphävdes av Mark- och miljödomstolen 2022-02-21 på grund utav att kommunen inte redogjort tillräckligt planens påverkan på mindre hackspett. Nu har en utökad undersökning/inverntering gjorts rörande fåglarna där det konstaterats att fåglarna har ett tillräckligt stort område som utgör lämplig livsmiljö om aktuellt planområdet tas i anspråk för bostadsändamål. 

Detaljplanen är inför antagande

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planarkitekt Hanna Andesh på tel. 054-51 57.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2023-02-20