Detaljplan för Gunnarskärsgården

Detaljplan för Gunnarskärsgården, samrådshandling 2019-11-11, fanns utställt för samråd 2019-11-25 till 2019-12-16.

Planens syfte är att göra det möjligt att bygga om äldreboendet Gunnarskärsgården till bostäder och behålla möjligheten till olika typer av vårdboenden inför framtiden. Planen är förenlig med gällande översiktsplan och upprättas med ett standardplanförfarande enligt PBL 2010:900.

Detaljplanen är i skedet inför granskning

Den som inte skriftligen framfört synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.

Upplysningar lämnas av planhandläggare Sandra Bood på tel. 054-51 54 28.

Kommunstyrelsen
Hammarö kommun

Sidan uppdaterad: 2023-02-20