Detaljplan för Västra Tye 1:146

Detaljplan för Västra Tye 1:146 antogs i kommunfullmäktige 2016-12-12 och vann laga kraft 2018-01-12.

Syftet med planläggningen är möjliggöra uppförandet av ett tjugotal nya friliggande enbostadshus med tillhörande infrastruktur. För delar av planområdet föreslås strandskyddet upphävas.

Planområdet ligger centralt på Tyehalvön, ca nio kilometer nordost om centralorten Skoghall. Området avgränsas i väster av Tynäsvägen, i norr av skog och ett bostadshus, i öster av skog och i söder av åkermark.

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontaktcenter.   

Sidan uppdaterad: 2020-01-24