Detaljplan för östra Bärstad, västra delen

Detaljplan för östra Bärstad, västra delen antogs av kommunfullmäktige 2012-03-26 och vann laga kraft 2012-04-20. Planen ska läsas tillsammans med en ändring av detaljplan för del av östra Bärstad västra delen, laga kraft 2014-09-23.

Planområdet ligger inom Hammarö kommuns nordöstra del, omedelbar öster om Lövnäs och Bärstads villaområden, längs Tynäsvägen nordöst om korsningen med Lövnäsleden. Avståndet till skoghalls centrum är ca sex kilometer och till Karlstad ca nio kilometer. Området avgränsas i väster av Tynäsvägen, i norr av bebyggelsen längs Kaptensvägen, i öster av naturmark och i söder av lövnäsleden/väg 561.

Planens syfte är att göra det möjligt att uppföran bostadsbebyggelse med tillhörande gatunät och teknisk försörjning.   

Sidan uppdaterad: 2020-01-24