Detaljplan för Nolgård 1:235

Detaljplan för Nolgård 1:235 antogs av kommunfullmäktige 2016-01-25 och vann laga kraft 2016-05-14.

Planen syfte är att pröva möjligheten till byggnation av bostäder och en utökning av byggrätten för förskolan. Planen innebär att ca 6-18 tomter för bostadsändamål kan skapas.

Området ligger i ett skogsområde till Hälltorp/Nolgård på fastigheten Nolgård 1:235, ca 2,5 km nordöst om Skoghall centrum. Området nås från allmän väg 236, Skoghallsleden, via Slängomvägen. Öster om planområdet sträcker sig Skoghallsleden, avgränsad av ett skogsparti, norr om området finns bostadsområde samt förskola, västerut löper Slängomvägen och söder om området finns två större bostadstomter omslutna av tallskog. Planområdet omfattar drygt 9000 m2.

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande går att beställa på kommunens kontakcenter.

Alla dessa tomter är slutsålda via kommunala tomtkön.  

Sidan uppdaterad: 2019-03-15