Detaljplan för Mörmon 5:66 och del av Mörmon 5:33

Detaljplan för Mörmon 5:66 och del av Mörmon 5:33 antogs 2015-09-21 och vann laga kraft 2015-10-16.

Området är beläget i de norra delarna av centrala Skoghall. Området nås idag via Industrileden och Åråsvägen. 

Syftet med planen är att skapa en flexibel plan som innefattar många olika användningsområden. Genom att planera för bostäder och verksamheter inom Skoghall centrum skapas det en förtätning av stadsstrukturerna och Skoghall centrum ges möjlighet att expandera. Planen ska möjliggöra uppförandet av bostäder med möjlighet till handel och kontor i bottenvåningen. Ytterligare syfte är att möjliggöra för uppförande av vårdboende och skolverksamhet. Vidare är syftet att lägga fast befintlig markanvändning för garageplatserna inom områdets östra delar.

Samrådredogörelsen och granskningsutlåtandet går att beställa hos kommunens kontaktcenter.  

Sidan uppdaterad: 2019-03-15 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar