Detaljplan för Mörmon 5:33 och 17:1 m.fl. område norr om Lillängshamnen

Detaljplan för Mörmon 5:33 och 17:1 m.fl. område norr om Lillängshamnen antogs av kommunfullmäktige 2006-12-05 och vann laga kraft 2007-02-06.

Planområdet är beläget inom den södra delen av Skoghall centrum, omedelbart norr om Lillängshamnen och Vänern. Området abgränsas i väster av Lillängsvägen, i norr av bostads- och naturområde, i öster av naturområde och i söder av hamnområdet.

Planens syfte är att möjliggöra uppförandet av fem punkthus för bostäder i sex våningar med sammanlagt 100 bostäder samt tillhörande parkeringsytor och tillfartsväg.   

Samrådsredogörelse och utställningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontakcenter. 

Sidan uppdaterad: 2019-04-26