Detaljplan för mörmon 5:33, Lillängshamnen

Detaljplan för Mörmon 5:33 Lillängshamnen antogs i kommunfullmäktige 2016-04-18 och vann laga kraft 2016-12-20.

Planområdet är beläget i centrala Skoghalls södra delar i Lillängsviken. Området nås från Skoghalls centrum via Lillängsvägen. Syftet med planen är att skapa en ny entré till Lillängshamnen och en mötesplats i området. Syftet är vidare att pröva området för bostad och centrumbebyggelse. Genom att göra en flexibel plan som innefattar flera olika markanvändningar finns det möjligheter att kombinera bostäder med exempelvis handel i bottenvåningen.

Detaljplanen har under maj och juni 2015 varit föremål för samråd (PBL 2010:900) samt utställd för granskning under hösten 2015. Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontaktcenter.   

 

Sidan uppdaterad: 2020-01-24 0 kommentarer

Kommentarer

Skriv en kommentar