Detaljplan för Lunnaparken

Detaljplan för Lunnaparken antogs av kommunfullmäktige 2011-01-24 och vann laga kraft 2011-04-14.

Området är beläget i den västra delen på Hammarö ca 300 meter nordväst om Skoghalls centrum. Området nås från direkt från Industrileden, länsväg 557.

Marken är ianspråktagen som parkmark. Parken är ordnad med gång- och cykelväg, gräsmattor, stora björkar, rastbord, avfallstunnor och brygga. I östra delen finns en pumpstation och en transformatorstation. Planen ska göra det möjligt att ordna flytbryggor för båtbussar, småbåtar, fritidsfiske och annan rekreation. En parkering ska anläggas i områdets östra del. I parken ska det om behov uppstår vara möjligt att uppföra en mindre servicebyggnad i form av en paviljong.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-18