Detaljplan för Klöverud 1:24 m.fl.

Detaljplan för Klöverud 1:24 antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20 och vann laga kraft 2016-07-19.

Syftet med planläggningen är möjliggöra att marken kan användas för bostadsändamål och att ytterligare ca sju friliggande hus kan uppföras inom området.

Området är beläget i ett skogsområde i utkanten av Gunnarskär och nås via Sörviksvägen som har anslutning till Möruddsvägen, Hovlandavägen och väg 236 (Hammaröleden).

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontakcenter.  

Sidan uppdaterad: 2019-04-26