Detaljplan för Hammar 1:391 m.fl.

Detaljplan för Hammar 1:391 m.fl. antogs av kommunstyrelsen 2009-01-27 och vann laga kraft 2009-07-02.

Planområdet är beläget vid Hammar, strax sydväst om korsningen Lövnäs-leden – Nätvägen. Mot nordväst avgränsas planområdet av Nätvägen, mot nordost av Sikvägen samt i övrigt av intilliggande gång- och cykelvägar.

Detaljplanens syfte är att göra det möjligt att inom fastigheten Hammar 1:391 bygga om den nedlagda Konsumbutiken till förskola. Enligt gällande detaljplan är fastigheten avsedd för handelsändamål.  

Sidan uppdaterad: 2018-07-18