Detaljplan för Hammar 1:35, Anneberg

Detaljplan för Hammar 1:35, Anneberg antogs av kommunstyrelsen 2008-09-30 och vann laga kraft 2008-10-30.

För Annebergsområdet finns en detaljplan för bostadsutbyggnad, antagen 1999-06-08. Planen redovisar tre delområden med relativt koncentrerad gruppbebyggelse och där varje delområde avses bilda en tomt. Syftet med föreliggande detaljplan är att inom dessa delområden göra det möjligt att avstycka tomter för uppförande av friliggande enbostadshus.   

Sidan uppdaterad: 2020-01-24