Detaljplan för Hallersrud 1:67, ny förskola

Detalplan för del av Hallersrud 1:67, ny förskola antogs av kommunfullmäktige 2016-06-20 och vann laga kraft 2016-07-19.

Planområdet ligger inom den norra delen av Hammarö, söder om det nya bostadsområdet Östra Bärstad. Syftet med planen är att möjliggöra för skolverksamhet i området. Som behovet ser ut förnärvarande planeras för en förskola som i ett första steg ska rymma sex avdelningar och ca 110 barn men planen ska möjliggöra för en utbyggnad i upp till nio avdelningar. Planen ska även säkerställa en trafiksäkeranslutning till väg 561. Trafiklösningen ska även tåla framtida byggnationer inom området. Förskolans koppling till omgivande natur anses vara viktig för dess attraktivitet.

Samrådsredogörelse och granskningsutlåtande finns att beställa på kommunens kontaktcenter.  

Sidan uppdaterad: 2019-04-05